logo
广告服务
日期:2019-12-05 22:54 浏览:1060

①     第一弹出广告1170*300像素,刊例价:xxx元/天

    第二弹出广告650*350像素,刊例价:xxx元/天

②     默认搜索,刊例价:xxx元/周

③     栏目冠名,刊例价xxx元/年

④     首页上部通栏 1170*60像素(可容纳五个全通栏),刊例价:xxx元/周

⑤     首页对联 100*250像素(可容纳两个位置),刊例价:xxx元/周

⑥     轮替焦点图 330*390像素(可容纳四个位置),刊例价:xxx元/周

⑦     内容聚焦 490*30像素,刊例价:xxx元/周

⑧     按钮广告 280*85像素,刊例价:xxx元/周

⑨     频道通栏 1170*60像素(可容纳两个全通栏),刊例价:xxx元/周

⑩     频道按钮广告 280*85像素,刊例价:xxx元/周

?     首页右下角浮窗 270*220像素,刊例价:xxx元/天